Informaatioteknologian filosofia 2

Informaatioteknologiaan liittyvien laitteiden, järjestelmien ja käytäntöjen muodostaessa yhä keskeisemmän osan ihmisten ja yhteisöjen toimintaa, on tärkeää pyrkiä ymmärtämään informaatioteknologian toimintaa teknisen näkökulman lisäksi myös filosofisista ja yhteiskuntatieteellisistä lähtökohdista. Informaatioteknologian filosofia -projektin tavoitteena on kartoittaa informaatioteknologian filosofiaa koskevaa tutkimusta Suomessa, edistäen samalla alan tutkijoiden ja tutkimusyksiköiden välistä verkottumista

Vuonna 2011 julkaistulle Informaatioteknologian filosofia -teokselle toimitetaan parhaillaan toista osaa, jossa painottuvia teemoja ovat erityisesti: oikeus- ja yhteiskuntafilosofian näkökulmat, tietojenkäsittelyn filosofia, käsitteet, ontologia(t), mallinnus ja logiikat, etiikan ja moraalin näkökulmat sekä informaatioteknologian tulevaisuuden sovelluksia, kuten tekoälyä (AI), massadataa (big data), esineiden internetiä (IoT), lohkoketjuteknologiaa (blockchain), älyliikennettä, robotiikkaa, lisättyä todellisuutta (AR), tunnistamisteknologioita ja kyberturvallisuutta koskevat filosofiset näkökulmat.

Informaatioteknologian tulevaisuuden sovellukset

Digitaaliset terveysteknologiat, tekoäly, massadata, esineiden internet, lohkoketjuteknologia, älyliikenne, robotiikka, lisätty todellisuus, tunnistamisteknologiat ja kyberturvallisuus ovat esimerkkejä informaatioteknologiaan liittyvistä teknologioista, jotka parhaillaan ovat siirtymässä visionäärien työpöydiltä ihmisten arkeen. Millaisia vaikutuksia informaatioteknologian käytännön sovellutuksilla on yksilöiden ja yhteisöjen käytännön elämän kannalta, millaisia kulttuurisia, eettisiä ja moraalisia kysymyksiä tai informaatioteknologian tulevaisuuden sovelluksiin liittyy? Johtaako uusien sovellusten ja toimintatapojen omaksuminen onnellisempaan, tuottavampaan ja yhdenvertaisempaan tulevaisuuteen vai teknodystopiaan?

Oikeuden ja yhteiskuntafilosofian kysymykset

Millaisia oikeusfilosofisia kysymyksiä liittyy esimerkiksi algoritmien avulla tehtyihin päätöksiin, joilla on vaikutusta ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, millä tavalla yksityisyys ja muut perusoikeudet tulevat kehittymään maailmassa, jossa dataa analysoimalla voidaan saada informaatiota asioista, joista ihmiset itsekään eivät välttämättä ole tietoisia, voivatko koneet säätää lakeja, antaa tuomioita, mikä merkitys on rikosten ennalta ehkäisyyn suunnitelluilla järjestelmillä, onko yksilöiden vapaalla tahdolla enää merkitystä ja miten vastuu ja hyödyt jakautuvat paikallisesti tai globaalissa mittakaavassa.

Tietojenkäsittelyn filosofia, käsitteet, ontologia(t), mallinnus ja logiikat

Informaatioteknologian perustutkimukseen liittyy runsaasti käsitteitä, ontologioita, mallinnusta, logiikkaa ja tietojenkäsittelyn filosofiaa koskevia kysymyksiä, joita on hyvä käsitellä kansainvälisten foorumien lisäksi myös suomen kielellä. Käsitteitä koskeva keskustelu ja tieto perusasioista ovat hyödyllisiä sekä aihepiiriin perehtymistä aloittelevan henkilön kannalta että alan edistyneen asiantuntijan etsiessä sanoja uusiempien edistysaskeleiden kuvaamiseen. Keskustelu ontologioista, käsitteistä, merkityksistä ja malleista avaa uusia näköaloja aihepiiriin ja luo yhteisen kielen kautta pohjaa informaatioteknologian filosofiaa koskevalle monitieteelliselle ja monialaiselle keskustelulle.

Lisätietoja teoksesta

Informaatioteknologian filosofia 2 on monitieteellinen artikkelikokoelma informaatioteknologian filosofian aihepiiristä. Kaikki teoksen artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin ja artikkelikokoelman kustantamisesta on alustavasti sovittu Lapland Univeristy Press kanssa (Julkaisufoorumin taso 1). Teoksen toimittavat Mika Laakkonen, Suvi Lamminpää ja Jarno Malaprade.

Abstraktin lähettäminen ja artikkelikutsu

Artikkelia teoksessa julkaistavaksi voi tarjota lähettämällä abstrakti (ohjepituus n. 500 sanaa) 31. toukokuuta 2017 mennessä (aikaa jatkettu) osoitteeseen suvi.lamminpaa [at] ulapland.fi

Tarkemmat yksityiskohdat sisältävä artikkelikutsu on ladattavissa osoitteesta: http://informaatioteknologianfilosofia.fi/cfp2.pdf

Lisätietoja ensimmäisestä Informaatioteknologian filosofia -projektista

Teos Finnassa, viitetiedot: Laakkonen Mika, Lamminpää Suvi, Malaprade Jarno (toim.). 2011. Informaatioteknologian filosofia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus
Tietoa ensimmäisestä artikkelikokoelmasta Lapin yliopistokustannuksen verkkosivuilla.
Tiedote ensimmäisestä Informaatioteknologian filosofia projektista Lapin yliopiston verkkosivuilla.